Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prevádzkovateľ:

PROKOM SR s.r.o.
Galvaniho 2/a
821 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 36705101

Internetový obchod: www.fasady-terasy-thermowood.sk

1. Kupujúci berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje (pri žiadosti o registráciu, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvedie správne a bude informovať PROKOM SR s.r.o. (Ďalej len predávajúci) o zmene vo svojich osobných údajoch.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu.

3. Predávajúci spracováva od okamihu, keď kupujúci požiada o registráciu, o kupujúcom tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska či miesta podnikania, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, históriu objednávok, fakturáciu, dodacie listy, doklady súvisiace so zmluvou (ďalej spoločne všetko len ako " osobné údaje") a to za účelom:

a) plnenie práv a povinností predávajúceho zo zmluvy uzavretej s kupujúcim a pre ochranu práva a záujmov predávajúceho (napr. Vymáhanie pohľadávok, reklamačné konanie),
b) pre účely zasielania informácií súvisiacich s tovarom predávajúceho.

4. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom môže:
• požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie ,
• požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav.

Ak nevyhovie predávajúci žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúceho bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

6. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Kupujúci prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov a tento súhlas môže kedykoľvek bezplatne odvolať.

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí na dobu neurčitú, platnosť a účinnosť nastáva v deň poskytnutia súhlasu predávajúcemu.

Top