Obchodné podmienky

Platné pre nákup prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti PROKOM SR s.r.o., so sídlom Galvaniho 2/a, 821 04 Bratislava, IČ: 36705101, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Bratislave, oddiel sro, vložka 43342/B, provozovaného na adrese: www.fasady-terasy-thermowood.sk.

I. Úvodné ustanovenia

a) Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2011 a vzťahujú sa na uzatváranie kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou PROKOM SR s.r.o., IČ: 36705101, so sídlom Galvaniho 2/a, 821 04 Bratislava, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel: sro; vložka 43342/B (ďalej len „Predávajúci“) a spotrebiteľom, teda fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby Predávajúceho za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami (ďalej len „Kupujúci“) realizovaných prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho na webovej adrese www.fasady-terasy-thermowood.sk (ďalej len „Internetový obchod“) prostredníctvom niektorého prostriedku komunikácie na diaľku (ďalej len „Kúpna zmluva“) a sú ich neoddeliteľnou súčasťou.

b) Vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou či týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a poprípade tiež zákonom č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

II. Informácie o obchodných podmienkach a Kúpnej zmluve

a) Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a prehlasuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámiť pred uzavretím Kúpnej zmluvy.

b) Obchodné podmienky sú Kupujúcemu k dispozícii v slovenskom jazyku a sú Kupujúcemu sprístupnené on-line na webovej adrese Internetového obchodu a Kupujúcemu je tak umožnené si obchodné podmienky archivovať a reprodukovať.

c) Kupujúci berie na vedomie, že Kúpna zmluva uzavretá s Kupujúcim je po svojom uzavretí Predávajúcim archivovaná. Týmto nie sú dotknuté príslušné ustanovenia ochrany osobných údajov článku VIII týchto obchodných podmienok.

d) Kúpna zmluva je uzavretá v slovenskom jazyku a ak tomu nebránia okolnosti na strane Predávajúceho či Kupujúceho, je možné Kúpnu zmluvu uzavrieť tiež v inom jazyku. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu Kúpnej zmluvy a akceptácii týchto obchodných podmienok sú zrejmé z priebehu nákupu v Internetovom obchode. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky objednávku skontrolovať a meniť či opravovať jej obsah.

e) Kúpna zmluva je Kupujúcemu prístupná elektronicky vo forme, ktorá umožňuje jej archiváciu a prípadnú reprodukciu.

III. Objednávka produktov v Internetovom obchode

a) Objednávka tovaru z Internetového obchodu môže byť realizovaná:

  • prostredníctvom objednávkového formulára v Internetovom obchode,
  • elektronickou poštou,
  • klasickou poštou.

b) Kupujúci je v priebehu objednávky a pri uzatváraní Kúpnej zmluvy informovaný prostredníctvom Internetového obchodu o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe použitia a údržby výrobku, o prípadnom nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby a o cene predávaných produktov. Predávajúci nie je povinný Kupujúceho informovať o skutočnostiach, ktoré sú zrejmé alebo všeobecne známe. Informácie podľa tohto článku sú Kupujúcemu poskytované v slovenskom jazyku. Pre prípad, že pri výrobku nie je uvedená určitá podrobnejšia informácia, poskytne ju Predávajúci na žiadosť Kupujúceho dodatočne.

c) Ak si to vyžaduje povaha tovaru, vystaví Predávajúci Kupujúcemu písomný návod či záručný list s vyznačenou záručnou dobou.

d) Kupujúci berie na vedomie, že skladová dostupnosť tovaru je iba orientačná.

e) Ak je objednávka realizovaná prostredníctvom objednávkového formulára v Internetovom obchode alebo klasickou poštou, je Predávajúci povinný Kupujúcemu po ukončení objednávky zaslať písomné potvrdenie o prevzatí objednávky a to v elektronickej forme na e-mailovú adresu Kupujúceho či na adresu jeho bydliska. Zaslané potvrdenie bude obsahovať identifikáciu objednaných produktov, ich počet, cenu a termín plnenia. Kupujúci je oprávnený uskutočniť zrušenie objednávky, pokiaľ zrušenie objednávky je Predávajúcemu doručené skôr, ako dôjde k prijatiu potvrdenia o prevzatí objednávky podľa tohto článku.

IV. Dodacie a platobné podmienky

a) Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do 3-5 pracovných dní od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho č. 2623010773/1100 (ďalej len „Účet Predávajúceho“) v prípade, že je tovar skladom, popr. tovar nie je zaslaný na dobierku.

b) Spôsoby doručenia a platba:

  • Doručenie tovaru. Tovar bude Predávajúcim dodaný Kupujúcemu zdarma v rámci celej SR, a to od akéhokoľvek množstva
  • Platba prevodom z účtu. Kupujúci môže platbu uhradiť formou prevodu na Účet Predávajúceho.
  • Platba dobierkou. Kupujúci môže v individuálnych prípadoch zjednaných výslovne s Predávajúcim uhradiť tovar formou dobierky.

c) V prípade poškodenia vonkajšieho obalu je Kupujúci oprávnený zásielku od prepravcu neprevziať a spísať so zamestnancom doručovacej služby protokol o poškodení zásielky. O tejto skutočnosti Kupujúci bezodkladne informuje Predávajúceho.

d) Ceny za tovar sú platné v okamihu vytvorenia objednávky a sú uvedené v Eurách vrátane príslušnej sadzby DPH a odpovedajú cenám uvedeným v Internetovom obchode.

V. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

a) Kupujúci má právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru.

b) Ak je právo Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplatnené, má Predávajúci právo iba na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu najneskôr do tridsiatich (30) dní od odstúpenia a vrátenia nepoužitého a neporušeného tovaru Predávajúcemu.

VI. Záručná doba a reklamácia

a1) Predávajúci poskytuje na tovar zákonnú záručnú dobu alebo predĺženú záručnú dobu pri produktoch, pri ktorých je to výslovne uvedené. Záručná doba začína bežať od okamihu prevzatia veci Kupujúcim.

b) Reklamáciu zistenej chyby či poškodenia môžete Kupujúci uplatniť bez zbytočného omeškania elektronickou poštou na adresu eshop@prokom-sr.sk, telefonicky v pracovných dňoch medzi 9-18 hodinou na tel. +421 243 414 021, alebo zaslať tovar vrátane daňového dokladu a oznámení o chybách poštou na adresu: PROKOM SR s.r.o., IČ: 36705101, so sídlom Galvaniho 2/a, 821 04 Bratislava.

c) Oznámenie o chybách musí obsahovať meno Kupujúceho, adresu, telefón, e-mailovú adresu, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, popis chyby a popis jej vzniku.

d) Predávajúci je povinný Kupujúceho písomne informovať o dátume uplatnenia práva, o obsahu reklamácie a o spôsobe vybavenia reklamácie, ktorý Kupujúci požaduje.

e) Predávajúci sa zaväzuje ihneď po obdržaní reklamácie, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní, rozhodnúť, či reklamácia bude prijatá alebo odmietnutá.

f) Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu vrátane prípadného odstránenia chýb bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci sa môže s Kupujúcim dohodnúť na ďalšej lehote. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vystaviť potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

g) Ak je Kupujúcemu doručený iný ako objednaný tovar, má Kupujúci právo na výmenu tohto tovaru. Náklady súvisiace s výmenou tovaru sú hradené Predávajúcim.

VII. Zodpovednosť za chyby

a) Odstrániteľné chyby. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné, môže Kupujúci požadovať výmenu veci alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

b) Neodstrániteľné chyby. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez chyby, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prináležia Kupujúcemu, ak ide síce o chyby odstrániteľné, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.

VIII. Ochrana osobných údajov

a) Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, kontaktný e-mail, telefónne spojenie), a to za účelom ich ďalšieho spracovania pre plnenie zmluvných povinností a ponúkania obchodu a služieb. Predávajúceho, jeho dcérskych spoločností či materské spoločnosti, a to na dobu, počas ktorej bude Predávajúci vyvíjať svoju obchodnú činnosť.

b) Poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté inému subjektu ako Predávajúcemu, jeho dcérskym spoločnostiam, materskej spoločnosti alebo jeho spracovateľovi osobných údajov. Osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu a nie sú zdieľané so žiadnymi tretími osobami.

c) Kupujúci má právo požiadať Predávajúceho o informáciu, akým spôsobom sú jeho osobné údaje spracovávané a Predávajúci je povinný mu túto informáciu bez zbytočného odkladu oznámiť. Predávajúci môže za poskytnuté informácie požadovať od Kupujúceho primeranú úhradu. Kupujúci má právo sa obrátiť na Predávajúceho, pokiaľ sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracované v rozpore so zákonom a žiadať Predávajúceho o vysvetlenie alebo nápravu; inak má Kupujúci právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.

d) Kupujúci, ktorý nesúhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účel uvedený v odseku 1 tohto článku VIII týchto obchodných podmienok, môže písomne požiadať Predávajúceho o ich odstránenie z databázy.

e) Kupujúci vyslovuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho. Kupujúci má možnosť jednoduchým spôsobom súhlas odmietnuť, a to pri zaslaní každej jednotlivej správy.

IX. Záverečné ustanovenia

a) Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po potvrdení ako uzavretá kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

b) Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

V Bratislave dňa 1. 1. 2014

Top